Gen. 1:1-2:3 – De schepping als heiligdom

genesis1-01 genesis1-02 genesis1-03 genesis1-04 genesis1-05 genesis1-06 genesis1-07 genesis1-08 genesis1-09 genesis1-10 genesis1-11 genesis1-12 genesis1-13 genesis1-14 genesis1-15 genesis1-16

Dit eerste hoofdstuk uit het boek Genesis is waarschijnlijk het bekendste hoofdstuk uit de Bijbel. Maar het is ook het meest omstreden hoofdstuk. Waar de mensheid eeuwenlang heeft gedacht dat in de eerste hoofdstukken van de Bijbel het ontstaan van het universum en het leven werd beschreven, wordt dit nu meer en meer als achterhaald en zelfs als achterlijk beschouwd. Hoe kun je in deze tijd nog denken dat het universum in 6 dagen van 24 uur is gemaakt? Er worden allerlei vragen opgeworpen, die een historische lezing van de eerste hoofdstukken van Genesis ongeloofwaardig zouden maken. Om u hiervan een illustratie te geven, noem ik er vier.

genesis1-17

Wat moeten we verstaan onder “dag”? Er wordt gesproken over “avond” en “morgen”. Het ritme van dag en nacht. Op basis van wat wij nu weten, wordt dit ritme bepaald door de rotatie van de aarde om zijn as, waardoor een plek op aarde 12 uur door de zon wordt beschenen en 12 uur niet. Aangezien de zon pas op de vierde dag wordt geschapen, kan dag 1 toch niet dezelfde “dag” zijn als wij kennen?

genesis1-18

Wat is trouwens de herkomst van het licht waarover in vers 3 wordt gesproken?
Daar staat dat God op de eerste dag het licht schiep. Wat voor licht kan dit geweest zijn? Aangezien de zon, maan en sterren pas op de vierde dag worden geschapen, kan dit niet van enig hemellichaam afkomstig zijn geweest.

genesis1-19

Het universum is toch geen stolp? Het woord “gewelf” wekt de indruk van een grote koepel die over een (platte) aarde is uitgespannen. Daarbuiten zouden zich watermassa’s bevinden en daarbinnen zijn de hemellichamen aangebracht. Is dit niet een heel primitieve weergave van de werkelijkheid? Zo kunnen we toch niet meer naar de wereld om ons heen kijken?

genesis1-20

Spreekt de Bijbel zichzelf in Genesis 1 en 2 niet heel erg tegen?

  1. In Genesis 1 worden planten immers op dag 3 geschapen, maar in Genesis 2:5 staat dat er op de aarde nog geen enkele struik en plant was opgeschoten omdat er nog geen mens was op de aardbodem te bewerken.
  2. In Genesis 1 worden planten op dag 3 geschapen en de mens op dag 6, maar in Genesis 2:7-9 staat dat eerst de mens wordt gemaakt en pas daarna worden de bomen geschapen.
  3. In Genesis 1 worden de vogels op dag 5 geschapen en de landdieren op dag 6 – vóór de mens, maar in Genesis 2 zien we dat éérst de man wordt geschapen, daarna de vogels en de landdieren, en daarna pas de vrouw.

Wanneer ik deze opmerkingen allemaal op me laat inwerken, lijkt het wel alsof een historische lezing van Genesis 1 in deze tijd niet meer tot de mogelijkheden behoort en door de ontdekkingen van de moderne wetenschap volledig is ingehaald.

genesis1-21

Als je de literatuur erop naslaat, lijkt het wel alsof of dit helemaal geen probleem is. Professor Willem Ouweneel somt in zijn dogmatische reeks tien manieren op om het eerste hoofdstuk van Genesis uit te leggen. Hij zegt het zo niet, maar als dit een rijtje met tien valide methoden van uitleg zou zijn, dan zijn er naast de traditionele lezing – dat door hem een beetje denigrerend jonge aardelitteralisme wordt genoemd – negen bruikbare alternatieven om Genesis 1 te lezen.

Zelf voelt hij het meeste voor de negende manier: de kadertheorie, waarbij Genesis 1 wordt gelezen als een literaire compositie. Wat er staat, is dan geen geschiedenis meer, maar een vorm waarin de onderliggende boodschap wordt overgedragen dat God de Schepper van hemel en aarde is. Waar, maar niet waar gebeurd.

genesis1-22

Ik ben het in zoverre met hem eens dat het scheppingsverhaal inderdaad een prachtig patroon met een diepe boodschap laat zien. Ik heb dit patroon weergegeven in deze tabel. Het begint met een aarde die ongevormd en leeg was, en eindigt met de zevende dag waarop God rust van al Zijn werken. Daar tussenin vindt het scheppingswerk plaats dat in een prachtige symmetrie wordt weergegeven.

  • Tegenover Dag 1, waar dag en nacht worden geschapen, staat Dag 4, waar de zon wordt geschapen als lichtdrager overdag en de maan en sterren als lichtdragers in de nacht.
  • Tegenover Dag 2, waar de zee en de lucht worden geschapen, staat Dag 5, waar de vissen worden geschapen die de zee bevolken, en de vogels die in de lucht verblijven.
  • Tegenover Dag 3, waar het land en de vegetatie worden geschapen, staat Dag 6, waar de dieren en de mens worden geschapen, die het land bewonen en zich voeden met de vegetatie.

genesis1-23

Met deze symmetrie wordt de indruk gewekt dat de schepping bestaat uit drie afzonderlijke gebieden met drie beheerders die allemaal onderworpen zijn aan het gezag van één Schepper-Koning.

genesis1-24

Dit wordt versterkt doordat ieder onderdeel van dit patroon de zinsnede bevat: “En God zei”, waarna er zonder enige tegenwerping gebeurt wat er wordt gezegd. Het is God die heerst. Hij heeft alle macht. Om de symmetrie te accentueren, wordt er op Dag 3 en Dag 6 zelfs tweemaal gezegd dat God heeft gesproken. Kortom: we zien hier een prachtig patroon met een diepe boodschap waarin God wordt verheerlijkt. God lijkt hier Zijn schepping te bewonen als in een tempel.

Wat ik alleen niet begrijp, is waarom dit patroon een historische lezing van Genesis 1 zou moeten uitsluiten. Een bijzondere gebeurtenis verdient het om op een bijzondere manier verteld te worden, maar deze bijzondere manier van vertellen is dan wel bedoeld om een bijzondere gebeurtenis te onderstrepen, niet om deze weg te poetsen!

genesis1-25

De vorige keer heb ik beloofd dat ik zou terugkomen op het onderwerp lofprijzing en de schepping. Er bestaat namelijk een heel direct verband tussen Gods schepping en Zijn heiligdom. In Jesaja 66:1 zegt de HERE: “De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten.” Hij lijkt hiermee de tempeldienst te nuanceren, maar brengt deze tegelijkertijd in verband met de schepping die hier als heiligdom wordt voorgesteld. De schepping als plaats waar God woont en aanbeden wil worden. Deze suggestie is niet nieuw. Er zijn veel meer plaatsen in de Bijbel waar door middel van woorden, structuren en symbolen een verband wordt gelegd tussen de schepping en het heiligdom.

genesis1-26

Ik wil hiervan één voorbeeld geven en met u gaan kijken naar de instructies die Mozes krijgt voor de bouw van de tabernakel. Dit gebeurt wanneer hij zich op de berg Sinaï bevindt. We kunnen hierover lezen in Exodus 25-31. Als we goed letten op de structuur waarin deze instructies zijn gegoten, horen we hierin de echo van de scheppingsweek terug. Zes keer staat er geschreven dat de HERE tot Mozes sprak (25:2, 30:11, 17, 22, 34, 31:1). Dit loopt parallel aan de zes scheppingsdagen waarop de Here Zijn scheppende woord gesproken heeft. En de zevende keer dat dit in het verslag van Exodus gebeurt, staat er: “Verder zei de HERE tegen Mozes: U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HERE ben, die u heiligt” (31:12-13). Dit kan geen toeval zijn. Maar er is meer.

genesis1-27

Als we naar Genesis 2:1 kijken, zien we dat het scheppingsverslag wordt afgesloten met de woorden: “Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.” Deze wijze van formuleren komen we in het Oude Testament op slechts twee andere plaatsen tegen. De eerste keer is in Exodus 39:32, waar staat: “Zo werd al het werk aan de tabernakel, aan de tent van ontmoeting voltooid.” De voltooiing van de schepping en de voltooiing van de tabernakel worden op dezelfde manier verwoord om aan te geven hoe zeer zij met elkaar verbonden zijn.

De tweede keer dat we deze formulering aantreffen, is in Jozua 19:51: “Bij de ingang van de tent van ontmoeting. Zo voltooiden zij de verdeling van het land.” Hoofdstuk 18 en 19 vertellen over de oprichting van de tent der samenkomst, nadat het land is ingenomen en sluit af met deze woorden. Hiermee wordt opnieuw de schepping gekoppeld aan het heiligdom en aan de plek waar deze is gevestigd.

genesis1-28

Er zijn nog meer parallellen met het scheppingsverhaal. In Genesis staat geschreven dat “God alles zag wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” In Exodus staat hetzelfde geschreven over Mozes die zag “en zie, zij hadden alles gemaakt zoals de HERE geboden had, zo hadden zij het gemaakt.” Waar de Here God na afloop van de schepping de rustdag zegende, zegende Mozes het volk dat na voltooiing van de tabernakel tot rust was gekomen.

genesis1-29

Ook op detailniveau zijn er allerlei verbindingen tussen het scheppingsverhaal en het heiligdom. Ik noem er een paar.

  • De Hof van Eden had aan de oostzijde een opening. Hetzelfde was het geval bij het heiligdom. Je zou kunnen zeggen dat hetzelfde ontwerp dat God bij de schepping heeft gebruikt weer terugkomt in de tabernakel, en na de tabernakel in de tempel.
  • Na de zondeval plaatste God cherubijnen bij de ingang van de Hof. Ook hen komen we weer tegen in het ontwerp van de tabernakel.
  • De Boom des Levens kennen we van de Hof van Eden. Maar ook deze vinden we in gestileerde vorm weer terug in het heiligdom, en wel in de gedaante van de zevenarmige kandelaar.
  • We kunnen in Genesis lezen dat de mens in de Hof werd geplaatst om deze te bewerken en te onderhouden. Dezelfde Hebreeuwse woorden komen we in Exodus tegen als de taak van de priesters wordt beschreven. In onze vertaling wordt dit weergegeven met “dienst” en “wacht”.

genesis1-30

Er is nog veel meer te zeggen over het verband tussen Gods schepping en Zijn heiligdom, maar ik denk dat ik wel duidelijk heb gemaakt dat dit verband er is. De Here God heeft Zijn schepping oorspronkelijk ingericht als een heiligdom, als een plaats waar Hij kon wonen, waar Zijn heerlijkheid zichtbaar zou zijn en waar Hij gediend en geëerd zou worden. En ook al is dit ontwerp door de zondeval in verval geraakt, we zien dit steeds opnieuw terugkomen. Op een hele letterlijke manier. Eerst in het ontwerp van de tabernakel, maar later bij de tempel. De Bijbel laat ons zelfs zien dat Gods ontwerp aan het einde der tijden definitief en in alle volheid uitgewerkt zal worden. Maar voor al deze patronen en ontwerpen geldt dat zij pas betekenis krijgen wanneer zij letterlijk worden uitgewerkt.

genesis1-31

 

Wij vragen ons misschien af hoe het mogelijk is dat God op de eerste scheppingsdag zegt: “Laat er licht zijn!” en dat er vervolgens licht is, terwijl de zon, de maan en de sterren pas op de vierde dag worden geschapen. Maar denkt u nou werkelijk dat wij in dit wetenschappelijke tijdperk de eersten zijn die het opmerkelijk vinden dat eerst het licht wordt genoemd en pas drie dagen later de lichtdragers?

De Schrift maakt zich hier geen seconde zorgen over. Als we het laatste boek van de Bijbel opslaan – Openbaring – dan kunnen we in het hoofdstuk dat het Nieuwe Jeruzalem beschrijft, lezen hoe het goddelijke ontwerp uiteindelijk ten volle gerealiseerd zal worden, maar ook dat men deze details niet over het hoofd heeft gezien. Ik lees uit hoofdstuk 21 de verzen 23 en 24.

genesis1-32

Misschien denkt u: “Leuk, een lesje tempelsymboliek, maar wat heb ik eraan?” Daarom wil ik afsluiten met u heel kort een aantal stellingen voor te houden, die u kunt toetsen aan uw eigen leven.

genesis1-33

1. Godsdienst laat zich niet terugdringen tot achter de geraniums. Het is Gods verlangen dat heel de schepping zijn heiligdom is, waar Hij kan wonen en eer ontvangen. De wereld is zo ver nog niet. Maar zijn wij bereid om Hem in alle facetten van ons leven toe te laten?

 

genesis1-34

2. Onze lofprijzing en aanbidding beperkt zich niet tot het zingen van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, maar strekt zich uit van “bewerken” en “onderhouden” tot “dienst” en “wacht”. Weet u zeker dat u in al uw doen en laten de Here eert?

 

genesis1-35

3. God openbaart Zich in Zijn schepping. Wij gaan er meestal van uit dat dit gebeurt doordat Hij alles zo prachtig heeft toebereid. Toch wordt juist deze tijd, waarin de grootheid van de schepping als nooit tevoren zichtbaar wordt, een tijd van de godsverduistering genoemd. Zou het kunnen dat God zich vooral openbaart in de symboliek die Hij in Zijn schepping heeft gelegd. In de prachtige patronen, het schitterende ontwerp en de diepere betekenis? En zijn wij christenen dit alles niet heel erg uit het oog verloren?

genesis1-36

4. Symboliek leidt vaak tot een dieper inzicht. Als het bijvoorbeeld gaat om de relatie tussen man en vrouw, zijn wij geneigd om – net als de wereld – te denken in termen van gelijkheid en macht. Zou ons denken hierover er niet heel anders uit zien als we zouden beseffen dat deze relatie de verhouding tussen God en Zijn volk weerspiegelt, en tussen Christus en Zijn gemeente?

genesis1-37

5. Alle symboliek verwijst uiteindelijk naar de Here Jezus. Ik hoop dat het u niet is ontgaan dat in het nieuwe Jeruzalem het Lam de lamp is. Het Lam is een symbool voor de Here Jezus. Kent u de Here Jezus? In het Nieuwe Testament wordt de tempelsymboliek heel persoonlijk gemaakt in de woorden van de apostel Paulus als hij zegt: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?”

genesis1-38

Bent u van de Here Jezus?

banner_mjdehaan_2014

Aantal keren bekeken: 308