Reiki, de stille kracht

Na zijn scheiding was René met zijn zoontje weer bij zijn moeder gaan wonen. Ogenschijnlijk had hij deze moeilijke periode goed doorstaan. Hij was weer vol levenslust. In zijn kerkelijke gemeente had hij warme contacten. Totdat bleek dat René planten, dieren en later ook mensen op een geheimzinnige wijze ‘behandelde’. Bij navraag legde hij uit dat God hem de gave van genezing had gegeven. De onrust in de gemeente nam toe, vooral toen bleek dat het hier om reiki ging. ‘Ik begrijp niet waarover jullie je zo druk maken’, meende zijn moeder, ‘de ontdekker van reiki was immers ook een christen!’

Wat is reiki?

Reiki is een Japans woord dat ‘kracht van de zon’ of ‘universele levensenergie’ betekent. Met dit woord wordt de uit Japan afkomstige ‘Usui-methode’ van natuurlijk genezen bedoeld. Uitgangspunt bij deze geneeswijze is dat iedereen van nature in staat is via de handen energie te geven aan iemand die ziek is of zich emotioneel niet goed voelt. Helaas – zo stelt de reikigenezer -zijn bij de meeste volwassenen de energiekanalen door een opeenstapeling van stressverwekkende ervaringen min of meer ‘dichtgeslibd’. Reiki beweert de sleutel in handen te hebben om deze energiekanalen opnieuw open te stellen. Tijdens een aantal inwijdingen, die door een reikimeester worden uitgevoerd, worden de blokkades in de energiebanen verwijderd en de verbinding met de genezende energie hersteld. Vanaf dat moment is men opnieuw in staat de liefdevolle energie aan anderen door te geven.

De behandeling

Tijdens de behandeling legt de genezer zijn of haar handen op hoofd, lichaam, en benen van de ‘patiënt’. Via de handen ‘stroomt’ vervolgens reiki, de helende energie, van de behandelaar naar de behandelde. Deze energie stimuleert de zelfhelende vermogens die ieder mens van nature in zich heeft. Deze vermogens kunnen echter door de dagelijkse negativiteit verminderd of helemaal geblokkeerd zijn. Dit resulteert vroeg of laat in geestelijke en lichamelijke ziekten. Reiki richt zich op herstel van de balans en de versterking van het immuunsysteem.

Het resultaat

Na een reikibehandeling ervaart de behandelde in eerste instantie een diepe ontspanning. Daardoor stelt het lichaam zich open voor genezing. Ook de geest reageert hierop. Beide krijgen zo de kans om alle negativiteit los te laten. Reiki zet hiermee een helingsproces in gang dat alle geestelijke en lichamelijke gifstoffen uit het lichaam verwijdert. Deze zuivering kan heel intens zijn en brengt uiteindelijk lichaam en geest weer met elkaar in harmonie. Het hoofddoel van reiki beperkt zich echter niet tot genezing, maar heeft de versterking van het gezonde tot doel. Volgens de reclamefolders geeft reiki nieuw zelfvertrouwen en bewustzijn. Kortom, reiki zou bijdragen aan het verkrijgen van geluk.

Het ‘reiki geheim’

Reiki is dus eigenlijk een heel eenvoudige manier om ‘energie’ door te geven. Je hoeft daarvoor geen bijzondere begaafdheid te bezitten. Toch krijg je deze kracht niet ‘zo maar’. De reikimethode is ontwikkeld door de Japanse dr. Mikao Usui. Hij ontving een aantal eeuwenoude symbolen die de sleutel vormen tot het genezen met universele levensenergie. Deze sleutel wordt uitsluitend in een ononderbroken traditie doorgegeven van de meester naar de leerling. Om het reikigeschenk te ontvangen is het ‘slechts’ voldoende om open te staan voor de beïnvloeding van en inwijding door de meester en nieuwsgierig te zijn naar de taal van het lichaam. Het is een geschenk dat nooit meer kan worden afgenomen, want als de energiekanalen eenmaal open zijn, blijven deze altijd beschikbaar.

Het geheim gewogen

Veel christenen menen dat reiki geen kwaad kan en zij negeren dan de achterliggende mystieke uitleggingen of proberen deze in overeenstemming te brengen met hun eigen opvattingen over bijbelse genezing. Ook patiënten blijken veelal weinig geïnteresseerd in de achtergronden van reiki en ondergaan de behandeling zonder zich af te vragen waar de energiestroom die zij krijgen toegediend, vandaan komt. Voor hen is het alleen het resultaat dat telt. Ondanks de bewering van reikigenezers dat reiki niets met godsdienst te maken heeft, moet reiki wel degelijk worden opgevat als een religieus verschijnsel, dat bovendien zijn wortels heeft in niet-christelijke religie. Wij gaan hierop in aan de hand van de twee stellingen in het verhaal van René: 1) reiki is verwant aan het christelijk geloof, en 2) reiki is niet anders dan de bijbelse gave van genezing.

Reiki en het christendom

De oude geneeskunst van reiki werd in het midden van de negentiende eeuw door dr. Mikao Usui herontdekt. Zijn levensverhaal is in het Westen bekend geworden in de versie van grootmeester Hawayo Takata. Zij vertelt dat Usui oorspronkelijk hoofd was van een christelijke pries-terschool in Kioto en op een dag werd geconfronteerd met de vraag naar het geheim van Jezus’ genezingen. Omdat hij daarop niets wist te zeggen, besloot hij zijn positie op te geven en naar het antwoord op zoek te gaan. Hij vertrok naar Chicago, waar hij theologie studeerde en een doctorsgraad behaalde. Maar het antwoord op de j   vraag vond hij er niet. Dat gebeurde pas, toen hij zich – weer terug in Japan – voor 21 dagen had teruggetrokken voor meditatie. Daar werd hij door een stralend licht overvallen en vanaf dat moment beschikte hij over de kracht om te genezen.

Boeddhistische wortels

Inmiddels zijn er nog maar weinig reikigenezers, die deze versie van het levensverhaal van Usui aanhangen. Steeds luider klinkt de mening dat dit allemaal mythevorming is geweest en tot doel had om reiki ingang te doen vinden in de christelijke cultuur van het Westen. Tegenwoordig komen de meeste reikigenezers er openlijk voor uit dat reiki zijn wortels heeft in het boeddhisme.

Reiki en de gave van genezing

Ondanks het ontbreken van het verband tussen reiki en het christelijk geloof wordt deze geneeswijze door christelijke aanhangers nogal eens voorgesteld als de bijbelse gave van genezing. Er zijn echter duidelijke bezwaren tegen deze visie.

  1. De gave waarover de Bijbel spreekt wordt niet afgeschilderd als een onpersoonlijke kracht. Het is de Heilige Geest zelf die hier werkzaam is.
  2. Deze gave wordt in de Bijbel niet aan mensen beschikbaar gesteld of overgedragen, maar gaat direct uit van de werking van de Heilige Geest, die ‘toebedeelt aan wie Hij wil’ (I Cor. 12:11).
  3. Gods kracht wordt niet zomaar aan iedereen gegeven, maar is bestemd voor de gemeente in haar geheel (I Cor. 12:7). Bovendien zijn de gaven van de Geest zeer verschillend en werken zij aanvullend op elkaar.
  4. De werking van de geestesgaven functioneert niet als doel in zichzelf, maar altijd binnen de context van de verkondiging van het Evangelie en het Koninkrijk Gods (Hand. 1:8; Ef. 4:11-12).
  5. De kracht waarover in de Bijbel wordt gesproken, is geen kracht waarnaar je met behulp van verschillende inwijdingen moet opklimmen. De gaven van de Geest zijn ‘charismata’, genade-gaven, die ‘om niet’ worden geschonken.

Als reiki werkelijk de bijbelse gave van genezing zou zijn, hoe zijn deze principiële verschillen dan te verklaren? En hoe kunnen deze krachten dan werkzaam zijn in mensen die van de boodschap van het Evangelie niet willen horen en het verlossingswerk van Christus afwijzen?

Conclusie

De reikigeneeswijze is gefundeerd op New-Age denkbeelden, die op hun beurt afkomstig zijn uit verschillende occulte tradities. Zij hebben hun wortels in oude oosterse religies en zijn – om ingang te vinden in onze cultuur – in hedendaagse termen vertaald. Deze tradities hebben geen verwantschap met het christelijk geloof en zijn zelfs antichristelijk.De reikigeneeswijze is werkzaam door een verbinding met geestelijke krachten die het menselijke overstijgen. Aangezien er geen verbondenheid bestaat met de goddelijke krachten waarover in de Bijbel wordt gesproken, moeten wij concluderen dat deze krachten voortkomen uit de tegenhanger van het Koninkrijk Gods: het rijk der duisternis.Ondanks de integere en rechtschapen bedoelingen van veel reikigenezers is de conclusie dat deze geneeswijze onverenigbaar is met het christelijk geloof en dat wij iedere christen met klem aanraden om zich van deze praktijken afzijdig te houden.

NB. Klik de Bijlage bij deze post aan voor een uitgebreidere bespreking van het onderwerp Reiki.

Archippus - Banner 2010

Aantal keren bekeken: 4431

Print Friendly, PDF & Email

2 gedachten over “Reiki, de stille kracht

    • Dat bedacht ik mij ook, als men god wilt zoeken moet men zoeken in zichzelf, god heeft de mensen geschapen en zal hen ook gaves gegeven hebben, zelf ben ik van mening dat het geloof en spiritualiteit met elkaar verweven zijn want idd, jezus genas ook dmv zijn handen(oplegging) , begrijp niet waarom zaken demonisch worden genoemd, (jezus liep over water, maakte van bloed wijn, en zn lichaam is ons brood(?)) jezus kreeg ook zijn gaves van god wij stammen allemaal uit dezelfde bron van de creator( god), want god werkt via/door ons heen..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.