Mat. 18:1-18 – Bidden is…

Bidden is praten met God. Maar waarom bidden we eigenlijk. Waarom is het nodig te bidden tot een God die alles al weet?
bidden 01

Bidden is… Ik denk dat ik – als ik aan mensen zou vragen hoe zij dit zinnetje zouden willen aanvullen, van de meesten als antwoord zou krijgen: Bidden is praten met God.

Deense wetenschappers hebben aangetoond dat mensen die tot God bidden, daarbij de delen van hun hersenen activeren, die ook worden gebruikt in een gesprek.

bidden 02

Bij het onderzoek waren twintig gelovige proefpersonen betrokken die allemaal de opdracht kregen om twee keer te bidden. De eerste keer moesten zij hun gebed tot God richten, de tweede keer tot de Kerstman. Terwijl zij daarmee bezig waren, werd er een scan van hun hersenen gemaakt.

Bij de bestudering van deze scans bleek dat er tijdens beide gebeden in het brein een gebied werd geactiveerd, waarvan bekend was dat de cellen daar een rol spelen bij de communicatie. Maar er was één opvallend verschil: tijdens het gebed tot God werd er ook het voorste gebied van de frontale hersenkwabben activiteit waargenomen, terwijl dit tijdens het gebed tot de Kerstman niet het geval was. Men vermoedt dat dit gedeelte wordt gebruikt om de bedoelingen van de gesprekspartner in te schatten. Je zou dus kunnen zeggen dat het brein daar wordt geactiveerd als er echt een wederzijds contact wordt verwacht. Bidden is praten met God.

bidden 03

Zonder daar iets vanaf te doen, wil ik het zinnetje nu eens op een andere manier gaan aanvullen. Wanneer wij zeggen: ‘Bidden is… praten met God’, dan geven we vooral antwoord op de ‘Wat?’ vraag. Wat is bidden? Bidden is praten met God. Wat ik ook graag zou willen weten is waarom wij bidden. Of liever gezegd: waartoe. Wat is de functie van ons bidden?

In het stripje op de sheet wordt op deze vraag een humoristisch antwoord gegeven: Als ik niet bij God in de hemel kan zijn – wat het beste is – dan is het op een na beste dat ik ga bidden.

bidden 04

Professor Kuitert vertelt in één van zijn boeken een verhaal van zijn leermeester G.C. Berkouwer.  ‘Hij woonde tijdens de oorlogsjaren met zijn gezin in een straat in Amsterdam-Watergraafsmeer. Op een nacht werd het gezin wakker door lawaai van vrachtwagens en geschreeuw van Duitse soldaten. Je wist wat het betekende: een inval in een huis, iemand wordt opgepakt en weggevoerd. En onwillekeurig dacht je: O God, laat het niet bij mij zijn. Later besef je pas hoe problematisch zo’n gebed is, want als zij niet bij jou komen, dan komen zij bij de buren.’

Voor Kuitert was dit een reden om af te leren dat je met bidden God zou kunnen beïnvloeden; alsof je zo de grote Ingrijper in beweging zou kunnen brengen. Dat was in zijn ogen een absurditeit en ik kan niet anders dan zeggen dat ik – als je het zo bekijkt – hem hierin gelijk moet geven. Maar als dit zo is dan wordt de vraag waarom wij dan nog zouden bidden?  alleen maar indringender. Kuitert wist het niet. Hij zag alleen nog maar een psychologisch nut: als je bidt, praat je van je af. Ik vraag mij af of we dan niet net zo goed tot de Kerstman kunnen bidden. Van Kuitert weten we dat hij op een gegeven moment met lege handen is komen te staan. Hij kon niet meer bidden en uiteindelijk ook niet meer geloven.

bidden 05

Waarom zouden we dan bidden? Ik denk dat wij het soms ook niet meer weten.  Als ik het zinnetje ‘Bidden is…’ zou moeten aanvullen, dan zou mijn eerste ingeving zijn: ‘Bidden is… een geheimenis’. Een mysterie.  Ik bedoel daarmee drie dingen.

In de eerste plaats kunnen we van alles over bidden zeggen, maar wanneer we dat doen moeten we altijd blijven beseffen dat dit niet betekent dat wij er dan alles over gezegd hebben. Wij kunnen bidden niet vangen met woorden, maar ook niet volledig doorgronden.

bidden 06In de tweede plaats zijn er écht moeilijke vragen over bidden te stellen. Ik geef hiervan een voorbeeld.  Laten we Psalm 139:1-4 eens leggen naast Fil. 4:6.

bidden 07Ps. 139:1-4 – HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. 3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. 4 Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.

bidden 08Fil. 4:6 – Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

bidden 09

ALWETENDHEID. Als God alles al van ons weet, waarom moeten wij het Hem dan nog vertellen? Als Hij precies weet wat wij willen, dan hoeft Hij toch niet op onze gebeden te wachten voordat Hij iets kan gaan doen? Ik denk dat deze vraag ons kan doen verslappen in ons gebedsleven.

Een ander voorbeeld. Laten we Daniël 4:35 eens leggen naast Mat. 7:7.

bidden 10Dan. 4:35 – Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?

bidden 11

Mat. 7:7 – Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

Ik had ook Jak. 4:2 kunnen lezen. Daar staat hetzelfde, maar dan negatief geformuleerd:  “U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt.”

bidden 12ALMACHT. Als God zo machtig is als Daniël zegt en er toch gebeurt wat Hij wil, waarom is het dan nodig dat wij bidden? Waarom doet Hij niet open VOORDAT er wordt geklopt? En hoe kan het zijn dat wij dingen niet krijgen omdat wij niet bidden? Als het Zijn wil is dat wij iets krijgen, dan MOET het toch gebeuren en hangt dit niet af van ons gebed? Ook deze vraag kan ons gebedsleven doen verslappen.

bidden 13Ik kom toe aan mijn derde punt over bidden als geheimenis. Inderdaad, wij kunnen niet alles bevatten als het op bidden aankomt. Het is waar dat ons bidden een paar spannende vragen oproept als wij deze afzetten tegen wie God is. Maar het feit dat bidden een geheimenis is, betekent nog niet dat wij er niets van kunnen begrijpen. In Amos 3:7 staat: Voorzeker. De Here Here doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. Geheimenissen kunnen worden geopenbaard. Gelukkig heeft God in Zijn Woord een aantal belangrijke principes over bidden onthuld. Het is mijn overtuiging dat een aantal van hen in de loop der jaren uit ons gezichtsveld zijn verdwenen en dat heeft ons gebedsleven verslapt. Ik wil proberen om deze nu de aandacht te geven die zij verdienen.

bidden 14PRINCIPE 1. GOD WERKT DOOR ONS HEEN. Zijn grootheid is zo onmetelijk dat Hij ons helemaal niet nodig heeft. Toch heeft Hij ervoor gekozen dat Hij Zijn grootheid wil tonen door mensen heen. De Bijbel noemt dit ‘uitverkiezing’.

bidden 15

In II Kron. 29:11 staat: “Mijn zonen, wees nu niet nalatig, want de HEERE heeft u uitgekozen om voor Zijn aangezicht te staan om Hem te dienen, om voor Hem dienaars te zijn, mannen die reukoffers brengen.” (2 Kron. 29:11)

Zou God niet zonder deze dienaren hebben gekund? Natuurlijk wel! Zou Hij niet bij macht zijn geweest om Zijn volk Israël zonder slag of stoot het beloofde Land te geven? Natuurlijk wel! Hij heeft er alleen voor gekozen om dit SAMEN met zijn uitverkoren volk te doen.

Zou God niet bij machte zijn geweest om de verlamde man bij de poort zonder tussenkomst van iemand te genezen? Natuurlijk wel! Hij heeft er alleen voor gekozen om dit SAMEN met de apostelen Petrus en Johannes te doen. Heeft u zich weleens afgevraagd wat er gebeurd zou zijn als de apostelen NIET in actie waren gekomen?

bidden 16

Ten aanzien van het gebed is Mat. 18:18 een belangrijke sleuteltekst: “Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Wederom zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is.”

  • –    Wat op aarde gebonden wordt, zal ook in de hemel gebonden zijn;
  • –    Wat op aarde ontbonden wordt, zal ook in de hemel ontbonden zijn;
  • –    Wat op aarde door twee wordt begeerd, zal ten deel vallen van de hemelse vader.

Er volgt pas een hemelse actie NADAT er een aardse actie is geweest. WAAROM IS DAT? Ik denk dat dit samenhangt met het feit dat God de mens een wil heeft gegeven en Hij deze respecteert. Dat betekent dat Hij niet ingrijpt BUITEN de wil van de mens om. Om deze reden is het nodig dat wij BIDDEN. Door te bidden maken wij Hem kenbaar dat wij Hem VRIJWILLIG zoeken. Pas dan kan Hij ons zegenen. Het OMGEKEERDE is ook waar: Als wij niet bidden, lopen wij Zijn zegen mis.

bidden 17

Ik herhaal nog één keer de twee teksten die al genoemd zijn, om dit te onderstrepen:

  • –    Jak. 4:2 – “Gij hebt niet omdat gij niet bidt.”
  • –    Mat. 7:7 – “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.”

God werkt door mensen heen. Daarbij wil Hij u en mij inzetten. Als wij niet bidden, kan Hij ons niet zegenen. Zijn wij ons daarvan voldoende bewust?

bidden 18PRINCIPE 2. GOD WERKT ZIJN WIL. Het tweede principe laat zien dat het voorbeeld van Berkouwer en de conclusie van Kuitert niet opgaan. Inderdaad, je kunt zo’n schietgebedje opvatten als het naar God keren van de vrije wil van een mens. ‘Niet hier, Heer!’ Maar is het ook een gebed naar Zijn wil?

bidden 19

In I Joh. 5:14 staat het volgende geschreven: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” God verhoort onze gebeden, telkens als wij bidden naar Zijn wil.

In het EERSTE principe ging het erom dat God onze wil respecteert en op ons wacht totdat wij Hem uit vrije wil gaan opzoeken. In het TWEEDE principe gaat het er eveneens om dat God onze wil respecteert en Hij Zijn eigen wil pas ten uitvoer brengt wanneer wij ons met onze wil helemaal achter Zijn wil hebben geschaard. Dan is ons gebed helemaal overeenkomstig Zijn Wil en verhoort Hij waarom wij hebben gebeden.

Begrijpt u de openbaring van dit geheimenis? God verlangt van ons dat wij eerst uit vrije wil tot Hem komen en ons vervolgens vrij-wil-lig scharen achter datgene wat Hij wil. Op deze manier lijkt het alsof er buiten Gods wil geen andere vrije wil is.

De tijd ontbreekt om stil te staan bij de vraag hoe wij Zijn wil dan kunnen  kennen?  Ik moet volstaan met te zeggen dat de werking van Zijn Woord en Zijn Geest hierin cruciaal zijn.

bidden 20PRINCIPE 3. Het volhardend gebed. In Daniël 10 kunnen we lezen hoe de profeet Daniël drie weken aan het worstelen was. Zijn gebedslast was zó groot dat hij er ook bij vastte: “Ik, Daniël, was drie volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond, en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die drie volle weken voorbij waren.” Na drie weken verscheen er een blinkende gestalte die hem met de volgende woorden aansprak:

bidden 21

“Vanaf de eerste dag zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen, maar de vorst va n het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij.” Met deze woorden verwees hij naar een strijd die woedde in de hemelse gewesten. Horen we goed wat de engel hierover zegt? Vanaf de eerste dag was het gebed van Daniël reeds verhoord, maar door die geestelijke strijd werd dit nog niet zichtbaar. Het volhardend gebed van Daniël droeg bij aan de overwinning.

De Bijbel kent talloze voorbeelden van volhardend gebed. In het volhardend gebed gaat het om de confrontatie met de derde wil: die van de tegenstander – satan. In het volhardend gebed neemt men deel aan de strijd in de hemelse gewesten en wordt de wil van de tegenstander gebroken.

bidden 22We vinden hiervan een mooie illustratie in 1 Koningen 18, waar de profeet Elia met volhardend gebed een einde maakt aan een lange periode van droogte.  Nadat hij het had opgenomen tegen 450 Baälsprofeten klom hij naar de top van de berg Karmel en ging gehurkt op de grond zitten, met zijn hoofd tussen zijn knieën. Zeven keer stuurt hij zijn knecht eropuit om te kijken of er regen op komst was. Bij de zevende keer ziet zijn knecht een wolkje ‘als de hand van een man’. Even later vulde de hemel zich met zwarte wolken en brak een geweldige plensbui door. Het heeft even geduurd maar God heeft het volhardende gebed van Elia gehoord en verhoord.

bidden 23PRINCIPE 4. Het eenparig gebed. Nog een paar woorden over het vierde principe, omdat hij in de Bijbel heel nadrukkelijk wordt genoemd. In het eenparig gebed gaat het erom dat de wil van het Lichaam van Christus wordt afgestemd op de wil van God. Een mooi voorbeeld om dit te illustreren is de rondgang van het volk Israël om de stad Jericho. Zes dagen moesten alle strijdbare mannen een rondgang om de stad maken en de zevende dag moesten zij dit zelfs zevenmaal doen. Een mooi beeld van volhardend gebed, maar ook van een eenparig gebed. Want wat zou er gebeurd zijn als slechts enkele Israëlieten hiermee aan de slag zouden zijn gegaan? Er zijn situaties en omstandigheden waarbij alle strijdbare mannen nodig zijn.

bidden 24

Jezus belooft ons in Matteus 18:19-20 een speciale betrokkenheid waar gelovigen bij elkaar zijn om gemeenschappelijk te bidden: “Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.”

Dit is niet bedoeld als een soort troostprijs voor samenkomsten met weinig opkomst. Het getal twee of drie heeft te maken met het aantal getuigen bij een rechtsgeding of het sluiten van een contract. Het eenparig gebed zegt iets over onze rechtspositie in de hemel. Op grond daarvan mogen we naar Gods belofte aanspraak maken op gebedsverhoring.

bidden 25

Ik vat onze principes nog even samen. Bidden is:

  • –    Op God afgestemd willen zijn
  • –    Zijn wil willen doen
  • –    Volharden in de strijd
  • –    Eenparig begeren

Kortom, bidden is…

bidden 26WERKEN. Werken, waarom? Werken… met als functie: opdat Zijn wil geschiede.

banner_mjdehaan_2011

Aantal keren bekeken: 1985

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.